Vad är ett malteserkors?

Ett malteserkors, eller johannitkors som det också kallas, är ett symmetriskt format kors med åtta uddar. Uddarna är utformade som spjutspetsar med den spetsiga delen riktad mot korsets mitt. Malteserkorset är en av världens mest kända och spridda symboler.

Grafisk avbildning av malteserkors

Malteserkorset finns representerat på allting från Maltas handelsflagga, den svenska staden Mönsterås kommunvapen och åtskilliga sportklubbars emblem.  De åtta uddarna i malteserkorset representerar de åtta ridderliga dygderna, och har sina rötter i den medeltida militära organisationen Johannitorden.

De åtta ridderliga dygderna

Heder och ära
Tapperhet
Fromhet
Frikostighet
Hjälpsamhet mot fattiga
Vördnad för kyrkan
Dödsförakt
Trofasthet

Malteserkorsets historia

Malteserkorset, så som det ser ut idag, dyker upp för första gången när den religiösa och ridderliga Johannitorden införde korset som officiell symbol 1126. Johannitorden, som existerar än idag och är världens äldsta riddarorden, grundades under de första korståget. Orden är uppkallad efter den bibliska figuren Johannes döparen (Saint John på engelska) som också är organisationens officiella skyddshelgon.

Johannitorden bestod ursprungligen av en grupp stridskunniga munkar som spelade en central roll under just korstågen och invasionen av Jerusalem och det bibliska heliga landet.

Munkarna hade till uppgift att skydda, ge härbärge år och att vårda kristna pilgrimer som ville besöka Jerusalem. Munkarna erbjöd även de långväga besökarna väpnad eskort, framför allt under farliga passagen genom Syrien. Något de uppenbarligen var bra på. Johannitorden utvecklades snart till en rent militär orden och stred tillsammans med korsriddarna, samtidigt som de fortsatte att hjälpa fattiga och att driva sjukhus.

Johannitordens medlemmar fungerade även som korsriddarnas egna brandkår på slagfältet. För att Johannitriddarna inte skulle förväxlas med fiender i stridens hetta behövdes ett tydligt igenkänningstecken. Lösningen blev att märka upp riddarnas rustning med ett emblem som var lätt att urskilja bland rök och bråte. Eftersom Johannitorden var en religiös orden som stred för kristendomen föll valet på ett kors.

Att det blev just det åttauddiga korset, som idag är känt som Malteserkorset, beror enligt flera forskare på att Johannitorden hade sitt ursprung i den italienska kuststaden Amalfi. I Amalfi används nämligen vid den här tiden mynt som präglats med det åttauddiga korset.

Korsets anor kan emellertid sträcka sig ännu längre tillbaka i historien än till den medeltida stadsstaten. Enligt somliga forskare kan korsets ursprung att spåras till det Bysantiska riket och omkring 600 år före vår tideräkning. Det ska ha varit handelsresande normander som tog korset till Amalfi och Europa.

Malteserkorset och Malta

Malta
Hamnstaden Valetta på Malta

Efter korstågen återvände merparten av korsfararna till Europa. Många av johannitriddarna hade uppenbarligen skaffat sig en aptit på sol och varmt väder under åren i trakterna kring Jerusalem. De flesta väljer nämligen att bosätta sig i länder kring medelhavet, efter att de kristna styrkorna jagats ut ur det heliga landet av Saladins armé.

De återvändande riddarna slår sig först ner på Rhodos. Men efter upprepade strider med turkiska styrkor tvingas riddarna att flytta igen. Den här gången till Malta, efter att den dåvarande påven, korsriddarnas högsta chef, träffat ett avtal med kungen av Sicilien som vid här tiden ägde Malta.
Malta

Riddarna skaffade sig snabbt ett stort inflytande över sitt nya hem. Så stort att orden helt tar över ledningen och kontrollen av ön år 1530. Ett beslut som skulle komma att prägla önationen för alltid. Redan vid maktövertagandet inför riddarnas sitt åttauddiga kors som officiell symbol för Malta. Det är också det som är anledningen till att vi idag säger Malteserkorset och inte Sankt Johanneskorset som riddarna själva kallade sin symbol.

Malteserkorset är idag en historisk och framträdande komponent i Maltas kultur och en symbol för allt maltesiskt. Korset finns överallt på ön. Malteserkorset pryder till exempel flygbolaget Air Maltas flotta av flygplan och Maltas rugbyslags tröjor. Korset är också framträdande i maltesisk arkitektur och syns på många maltesiska privathus och officiella byggnader. I staden Valletta har man tagit detta extra långt. Valetta har högsta koncentrationen av avbildningar av malteserkorset i hela världen.

Malta
Flygplan från Air Malta lyfter, notera malteserkorset på akterfenan

Malteserkorset och järnkorset

Många förväxlar malteserkorset med järnkorset, som på delvis felaktiga grunder har kommit att förknippas med nazisterna. De två symbolerna skiljer sig dock åt både till form och innebörd.

Malteserkorsets armar är avsmalnande och har spetsiga uddar vid korsets mitt. Järnkorset saknar den spetsiga udden och bildar en kvadrat i korsets mitt. Inget av de två korsen är nazistisk symboler.

Järnkorset är en tysk militär tapperhetsmedalj som började delas ut av den preussiska armén redan under tidigt 1800-tal. Järnkorset är idag dessvärre för många förknippat med den nazityska krigsmakten. Delvis på grund av det flitigt delades under andra världskriget och Hitler själv ofta bar sitt järnkors offentligt.

Kopplingen har förstärkts ytterligare av modern populärkultur, i synnerhet filmer som handlar om andra världskriget. Något som är synd eftersom järnkorset i sig inte har något särskilt med nazityskland att göra, även om det delades ut även under andra världskriget. Järnkorset hade en drygt hundraårig tradition vid nazisternas maktövertagande och var faktiskt aldrig en nazistisk symbol.

Malteserkorset idag

Tyskt järnkors
Järnkorsets utformning skiljer sig från malteserkorset

Malteserkorset har alltid varit en symbol för ridderliga värden som givmildhet och beskydd av de svaga. En tradition som lever kvar idag. Många vård- och biståndsorganisationer använder korset som symbol.

Läkarorganisationen medicinska föreningen är ett exempel. Deras främsta utmärkelse Crux Magna Medicorum, som delas ut till framstående medlemmar, består av en medalj med ett vitt malteserkors i mitten. Även flera svenska militära regementen delar ut förtjänst- och minnesmedaljer som består av just ett malteserkors, bland andra Livgardet och (det numer nedlagda) Älvsborgs regemente.

Malterserkorset ingår också i rad svenska ordnar som Norstjärneorden, Vasaorden och Svärdsorden. Vår svenske kung Carl Gustaf XVI bär i regel alltid minst fyra sådana ordersutmärkelser vid högtidliga tillfällen.

Tyskt järnkors
Kung Carl Gustaf iförd uniform och malteserkors,  i det här fallet Norstjärneorden.

Malteserkorset som smycke

På grund av den rika historien är malteserkorset ett populärt motiv för smycken, som halsband och armband. Vi på Sefina får regelbundet in spännande smycken i form av malteserkors.

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Totalsumma:
0,00:-
Totalsumma:
0,00:-
Continue Shopping
0